207082 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

無党派無宗教無団体、寛彦(KuanYan)本村安彦のブログ。暴行を唆した者は、その結果たる傷害致死についてもその責を負う。その教唆された者を教唆した者についても前項と同様とする。刑法61条刑事罰。

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール


無党派無宗教無団体

カレンダー

楽天カード

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

ニューストピックス

2016年11月18日
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類

Example 2./實施例2。/Пример 2./시나리오 1./Ví dụ 2./Halimbawa 2./実例2。
The essence of the Okinawa problem is that one million people "will suffer instantly with just one mistake". For example, a crash flame accident such as a US fighter aircraft in the vicinity of "nuclear weapons only" ammunition box of "April 4, 1994 and November 16, 1994" tells the reality.
Photo/沖繩問題的本質是因為一個百萬人的是,“只用一個錯誤立即遭受的損害。”例如,墜毀火災事故的發生,如美軍戰鬥機的“核武器只是”的彈藥庫“1994年4月4日和11月16日,同年,”附近已經證明了這一現實。
照片/Суть проблемы в том, что на Окинаве миллиона человек, что "страдают ущерб мгновенно с помощью всего одной ошибки." Например, аварии пожарные аварии, такие как военные истребители США в непосредственной близости от "ядерного оружия только" боеприпасов депо "4 апреля 1994 года и в том же году 16 ноября," была свидетельством этой реальности.
фото/오키나와 문제의 본질은 100 만명이 "단 한번의 실수로 순식간에 피해를 입을"되기 때문입니다. 예를 들어 "1994 년 4 월 4 일 및 동년 11 월 16 일 '의'핵무기 전용"탄약고 근처에 미군 전투기 등의 추락 염상 사고가 그 현실을 말해주고 있습니다.
사진/Bản chất của vấn đề Okinawa là do một triệu người là "bị thiệt hại ngay lập tức chỉ với một sai lầm." Ví dụ, tai nạn hỏa tai nạn như các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đến vùng phụ cận những "vũ khí hạt nhân chỉ" đạn dược kho của "ngày 4 tháng 4 năm 1994 và cùng năm vào ngày 16 tháng 11," đã được minh chứng cho thực tế đó.
ảnh/Ang kakanyahan ng problema Okinawa ay dahil sa isang milyong mga tao ay na "magdusa ang pinsala agad sa pamamagitan lamang ng isang pagkakamali." Halimbawa, pag-crash apoy aksidente tulad ng US militar manlalaban sasakyang panghimpapawid sa paligid ng "nuclear armas lamang" ammunition depot ng "Abril 4, 1994 at sa parehong taon sa Nobyembre 16," ay testamento sa katotohanan na.
Photo/沖縄問題の本質は100万人が「たった一度の過ちで瞬時に被害を被る」ことになるからです。たとえば「1994年4月4日と同年11月16日」の「核兵器専用」弾薬庫付近への米軍戦闘機などの墜落炎上事故がその現実を物語っています。
写真

F15が嘉手納弾薬庫に激突.jpg

 

米軍ヘリ辺野古弾薬庫付近へ激突.jpg

 

 

寛彦(KuanYan)本村安彦
Qiu Wei、Thank you for posting.This report has diverted the essence of the US military base problem in Okinawa, by information only of "Japanese and the Pro - Japanese Ryukyus”. Of course this problem is also important./Qiu Wei、謝謝你。本報告已偏轉的美軍基地問題的實質在沖繩,僅由“日本和親日琉球人民”的信息。當然,但這個問題也很重要。/Qiu Wei、Спасибо, тоже. Этот отчет был отклонен сущность военной базы США в вопросе Окинавы, по данным только "прояпонских Рюкю людей японских и Окинава." Конечно, но эта проблема также имеет важное значение./Qiu Wei、게시 주셔서 감사합니다. 이 보고서는 오키나와의 미군 기지 문제의 본질을 비뚤어져 있습니다 "일본인과 오키나와의 친일파 류큐인 '만 정보에 의해. 물론이 문제도 중요하지만./Qiu Wei、Cảm ơn bạn, quá. Báo cáo này đã được làm lệch bản chất của các vấn đề căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa, bởi những thông tin chỉ có các "Ryukyu người thân Nhật Bản của Nhật Bản và Okinawa." Tất nhiên, nhưng vấn đề này cũng rất quan trọng./Qiu Wei、Salamat sa iyo, masyadong. Ang ulat na ito ay tinanggal pinalihis ang kakanyahan ng militar base isyu US sa Okinawa, sa pamamagitan ng impormasyon ng lamang ang "pro-Hapon Ryukyu tao ng Hapon at Okinawa." Of course, ngunit ang problemang ito ay mahalaga din./Qiu Wei、投稿してくれてありがとう。このレポートは沖縄の米軍基地問題の本質をそらされています、「日本人と沖縄の親日派琉球人」のみの情報によって。もちろんこの問題も大切ですが。
For example, please refer to this reference:/例如,請參閱本參考:/Например, пожалуйста, обратитесь к этой ссылке:/예를 들어이 참고 자료를 참조하시기 바랍니다./Ví dụ, xin vui lòng tham khảo thông tin này:/Halimbawa, mangyaring sumangguni sa ang reference:/たとばこの参考資料をご覧ください:
2016年06月21日
[memory of 20 years]. [what I continue for 20 years].[the thing which I want to leave]/ 【20年的回憶】。【繼續20年的】。【想20年後留下東西
http://plaza.rakuten.co.jp/ryukyuindepende/diary/201606210004/
2016年06月21日
【20年的回憶】。【繼續20年的】。【想20年後留下東西】/[memory of 20 years]. [what I
http://plaza.rakuten.co.jp/ryukyuindepende/diary/201606210003/
2016年06月21日
【20年の思い出】。 【20年間続けていること】。【20年後に残したいもの】/memory of 20 years]. [what I continue for 20 years].[
http://plaza.rakuten.co.jp/ryukyuindepende/diary/201606210005/

 

 

 

 


寛彦(KuanYan)本村安彦
Such "criminal cases and economic problems" are not the essence of the Okinawa problem. Because it is this kind of thing:/這樣的“刑事和經濟問題”是不是沖繩問題的本質。因為那是因為這樣的事情:/Такие «преступный и экономические вопросы" не суть проблемы Окинавы. Потому что это происходит потому, что такого рода вещи:/이러한 "형사 사건이나 경제 문제 '가 오키나와 문제의 본질이 아닙니다. 왜냐하면 이런 것이기 때문입니다 :/Một "vấn đề hình sự và kinh tế" như vậy không phải là bản chất của vấn đề Okinawa. Bởi vì nó là bởi vì loại điều:/Tulad ng isang "kriminal at pang-ekonomiyang mga isyu" ay hindi ang kakanyahan ng problema Okinawa. Dahil ito ay dahil ang uri ng bagay:/このような「刑事事件や経済問題」が沖縄問題の本質ではありません。なぜならこういうことだからです:

 

 

  It is in "Universal Declaration of Human Rights" (1948.12.10 third United Nations General Assembly adoption) Article 14 in this way.

”Article 14.
 

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
 (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.”

 『世界人權宣言』(1948.12.10第3次聯合國大會採納)14條這樣有。

”第十四条

㈠ 人人有权在其他国家寻求和享受庇护以避免迫害。
   ㈡ 在真正由于非政治性的罪行或违背联合国的宗旨和原则的行为而被起诉的情况下,不得援用此种权利。/
/"Всеобщая декларация прав человека" (1948.12.10 третьей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой) некоторые делают это в статье 14.
"Статья 14
1. Каждый человек просят в другие страны убежища от преследований, и имеет право на свободу этого в других странах.

2. Это право, действует вопреки целям и принципам неполитического преступления, или Организации Объединенных Наций
  Единственно, когда обвинение вызвано не может быть принято "/「세계 인권 선언」(1948.12.10 제 3 차 유엔 총회 채택) 14 조에는 이렇게있다.
"제 14 조
1. 모든 사람은 박해에서 피난을 타국에 요구하며이를 다른 나라에서 향유 할 권리를 가진다.

2.이 권리는 비 정치적 범죄 또는 국제 연합의 목적과 원칙에 반하는 행위를
  인하여 기소 된 경우에는 채용 할 수 없다 "/"Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền" (1948/12/10 phiên thứ ba của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua) một số làm điều này trong Điều 14.
"Điều 14
1. Mọi người đều được yêu cầu tị nạn từ các nước khác bức hại, và có quyền tự do này ở các nước khác.

2. Quyền này là, hành vi trái với những mục đích và nguyên tắc của tội phạm phi chính trị hoặc từ Liên Hiệp Quốc
  Chỉ duy nhất khi các công tố gây ra không thể được thực hiện "/"Universal Declaration of Human Rights" (1948/12/10 ikatlong sesyon ng United Nations General Assembly pinagtibay) ang ilang gawin ito sa Artikulo 14.
"Artikulo 14
1. Ang bawat tao'y ay nagtanong sa ibang bansa ng pagpapakupkop laban sa pag-uusig, at may karapatan sa kalayaan ng mga ito sa ibang mga bansa.

2. Ang karapatang ito'y ay, gawang nasasalungat sa mga layunin at simulain ng mga di-pampulitika o sa mga Bansang Nagkakaisa
  Tanging kapag ang pag-uusig sanhi ay hindi maaaring kinuha "/ 『世界人権宣言』(1948.12.10 第3回国連総会採択)14条にはこうある。
「第14条
1.すべて人は、迫害からの避難を他国に求め、かつ、これを他国で享有する権利を有する。

2.この権利は、非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を
 もっぱら原因とする訴追の場合には、採用することはできない」  

 

 

 

 

 

 


寛彦(KuanYan)本村安彦
In other words, there is not a diplomatic problem by the non-political crime and cannot demand refuge and relief for other countries.
 The Universal Declaration of Human Rights

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, the Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 General Assembly resolution 217 A as a common standard of achievements for all peoples and all nations. It sets out, for the first time, fundamental human rights to be universally protected.
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ /總之,非政治犯罪要是國際問題沒有,向他國不能要求避難和救濟。
 世界人权宣言

《世界人权宣言》是人权史上具有里程碑意义的文件。它由来自世界各个地区不同法律和文化背景的代表起草,于1948年12月10日在巴黎召开的大会会议上以第217 A(III)号决议通过。《世界人权宣言》作为所有国家和所有人民的共同成就,第一次规定了基本人权应得到普遍保护。
http://www.un.org/zh/universal-declaration-human-rights/index.html /Другими словами, чтобы не стать международные вопросы в неполитического преступления, не могут искать убежища и помощи в других странах./즉, 비 정치적 범죄는 국제 문제되지 않으며 다른 나라에 피난이나 구제를 구할 수 없다./Nói cách khác, để không trở thành vấn đề quốc tế trong một tội ác phi chính trị, không thể tìm nơi ẩn náu và cứu trợ ở các nước khác./Sa ibang salita, upang hindi maging internasyonal na mga isyu sa isang di-pampulitika, hindi maaaring humingi ng kanlungan at lunas sa ibang bansa./つまり、非政治犯罪では国際問題ならないし、他国に避難や救済を求めることができない。
 Universal Declaration of Human Rights
 PDF version for the language Japanese (Nihongo)
 PDF Version

Japanese (Nihongo)

Source: United Nations Information Centre, Japan, and the Ministry of Justice and Human Rights NGOs
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=jpn

 

 

 

 


Reference material 2./參考2。/Задание 2./참고 자료 2./Tham khảo 2./Sanggunian 2./参考資料2。
寛彦(KuanYan)本村安彦
2016年06月23日
Postscript ー1.memory of 20 years]. [what I continue for 20 years].[the thing which I want to leave]/
http://plaza.rakuten.co.jp/ryukyuindepende/diary/201606230001/
2016年06月23日
補記—1。【20年的回憶】。【繼續20年的】。【 想20年後留下東西】/追記ー1。/Postscript ー1.memory of 20 years]. [what I continue for 20 years].[the thing whic
http://plaza.rakuten.co.jp/ryukyuindepende/diary/201606230000/
2016年06月23日
追記ー1。【20年の思い出】。 【20年間続けていること】。【20年後に残したいもの】/
http://plaza.rakuten.co.jp/ryukyuindepende/diary/201606230002/

名護市議会が辺野古の核貯蔵庫撤去を決議.jpg

 

嘉手納町議会が知花弾薬庫及び嘉手納米軍基地の核施設撤去を決議.jpg

 

 

 

 

 

 

寛彦(KuanYan)本村安彦
The essence of the Okinawa problem is that one million people "will suffer instant damage with only one mistake". Because 'nuclear weapons only' ammunition exists only in Okinawa island, within the Japan-US alliance region including Japan Island. It exists only in Okinawa, "The only ammunition that can bring nuclear weapons on land."
A small Okinawa Island with an island length of 110 kilometers and a width of less than 10 kilometers. If nuclear material contamination accident occurs even once, there is no evacuation route of 1,000,000 Ryukyu residents within "Range 30 kilometers = 60 kilometers in diameter".
I appeared and showed that evidence at the end of the following two television news programs that reported the issue of "This is the masterpiece of the United Nations / IAEA, America is the real culprit, Japan is a criminal actor":/沖繩問題的本質是因為一個百萬人的是,“只用一個錯誤立即遭受的損害。”因為“核武器的唯一的”彈藥是目前唯一在沖繩島,美日同盟區域內,包括日本島。它只存在於沖繩,“唯一的彈藥對土地的Rokr核武器是”。
在島上,小於10公里寛度的小沖繩島的110公里長度。如果發生故障時的核材料污染事故,哪怕只有一次,“半徑30公里=直徑60公里”琉球居民100萬人疏散陸路距離是零。
我已經證明證據出現了,這個“聯合國國際原子能機構·是主謀,美國是真正的罪魁禍首,日本肇事者”在下面,其中報告了問題的兩個電視新聞節目的結尾:
/Суть проблемы в том, что на Окинаве миллиона человек, что "страдают ущерб мгновенно с помощью всего одной ошибки." Потому что "ядерное оружие только" боеприпасы присутствует только на острове Окинава, в рамках альянса региона США и Японии, в том числе Японии острова. Он существует только в Окинаве, "единственным, что боеприпасы Rokr ядерное оружие на суше».
В длину 110 км от острова, небольшой остров окинавского менее 1 0 километров шириной. Если на отказ от ядерного материала аварии загрязнения, даже только один раз, "радиус 30 км = диаметр 60 километров" жители Рюкю 1,000,000 эвакуации людей сухопутным расстояние равно нулю.
Я показал, появились доказательства, это "в Организации Объединенных Наций · МАГАТЭ является вдохновителем, Соединенные Штаты настоящий преступник, Япония преступников" в конце программы новостей два телевидения следующего, который сообщил о проблеме:/오키나와 문제의 본질은 100 만명이 "단 한번의 실수로 순식간에 피해를 입을"되기 때문입니다. "핵무기 전용"탄약고가 오키나와 섬에만 존재하기 때문입니다 일본 섬을 포함한 미일 동맹 지역 내에서. 오키나와에만 존재합니다 "육상에서 핵무기를 반입 유일한 탄약고가."
섬의 길이가 110 킬로미터에 폭이 1 0 킬로미터 미만의 작은 오키나와 섬. 만약 핵 물질 오염 사고가 단 한 번이라도 발생하면 "반경 30 킬로미터 = 직경 60 킬로미터"거리의 류큐 주민 1,000,000 명 대피 육로가 전무.
내가 등장하고 그 증거를 보여줍니다이 "유엔 IAEA가 배후에 미국이 진범 일본이 실행 범"의 문제를 보도 한 아래의 2 개의 텔레비전 보도 프로그램의 마지막에 :/Bản chất của vấn đề Okinawa là do một triệu người là "bị thiệt hại ngay lập tức chỉ với một sai lầm." Bởi vì "vũ khí hạt nhân chỉ" đạn dược chỉ hiện diện ở đảo Okinawa, trong khu vực liên minh Mỹ-Nhật Bản, bao gồm cả hòn đảo Nhật Bản. Nó chỉ tồn tại ở Okinawa, "đạn chỉ có vũ khí hạt nhân Rokr trên đất."
Trong chiều dài 110 km của hòn đảo, hòn đảo Okinawa nhỏ dưới 1 0 km chiều rộng. Nếu sau khi thất bại vật liệu hạt nhân tai nạn ô nhiễm, thậm chí chỉ cần một lần ", bán kính 30 km = đường kính 60 cây số" cư dân Ryukyu 1.000.000 người sơ tán khoảng cách đường bộ là con số không.
Tôi đã cho thấy những bằng chứng xuất hiện, điều này "tại Liên Hiệp Quốc · IAEA là chủ mưu, Hoa Kỳ là thủ phạm thực sự, Nhật Bản thủ phạm" ở phần cuối của chương trình tin tức truyền hình hai điều sau đây, trong đó báo cáo các vấn đề:/Ang kakanyahan ng problema Okinawa ay dahil sa isang milyong mga tao ay na "magdusa ang pinsala agad sa pamamagitan lamang ng isang pagkakamali." Dahil ang "nuclear weapons only" bala ay naroroon lamang sa Okinawa Island, sa loob ng US-Japan alyansa rehiyon, kabilang ang bansang Hapon isla. Ito ay umiiral lamang sa Okinawa, "ang tanging sandata na Rokr nuclear armas sa lupa ay."
Sa 110 km haba ng isla, ang maliit na Okinawan isla ng mas mababa sa 1 0 kilometro lapad. Kung sa failure nuclear materyal polusyon aksidente, kahit isang beses lang, "radius 30 km = diameter 60 kilometro" Ryukyu residente 1,000,000 mga tao evacuation katihan distance ay wala.
Ipinakita ko ang katibayan ay lumitaw, ito "sa United Nations · IAEA ay ang mastermind, ang Estados Unidos ay ang tunay na salarin, Japan perpetrators" sa dulo ng dalawang television news program sa mga sumusunod, na kung saan iniulat ang problema:/沖縄問題の本質は100万人が「たった一度の過ちで瞬時に被害を被る」ことになるからです。「核兵器専用」弾薬庫が沖縄島だけに存在するからです、日本島を含めた日米同盟地域内では。沖縄だけに存在するのです、「陸上で核兵器を持ち込める唯一の弾薬庫が」。
島の長さが110キロメートルで、幅が1 0キロメートル 未満の小さな沖縄島。もし核物質汚染事故がたった一度でも発生すれば、「半径30キロメートル=直径60キロメートル」圏内の琉球住民1,000,000人の避難陸路が皆無。
私が登場してその証拠を示しています、この「国連・IAEAが黒幕で、アメリカが真犯人、日本が実行犯」の問題を報道した下記の2つのテレビ報道番組の最後に:
https://www.youtube.com/watch?v=OPSI67rmYJg

 

 

 

 

 

 

寛彦(KuanYan)本村安彦
Midnight on 30th May 2011. In Nagasaki Broadcasting (NBC), this my testimony picture was reported in the Nagasaki area. (Nuclei Sealed/核密封/봉인 된 핵/封印された核)./2011年5月30日,午夜。在Nagasakihoso(NBC),這是我的見證視頻有報導,在長崎的一個區。(Nuclei Sealed/核密封/봉인 된 핵/封印された核)。 /Полночь от 30 мая 2011 года. В Nagasakihoso (NBC), это мое свидетельство видео сообщается, в районе Нагасаки.(Nuclei Sealed/核密封/봉인 된 핵/封印された核)。 /2011 년 5 월 30 일 자정. 長崎放送 (NBC)에서이 나의 증언 영상이 보도 된 나가사키 지역에서.(Nuclei Sealed/核密封/봉인 된 핵/封印された核)。 /Midnight của 30 tháng 5 2011. Trong Nagasakihoso (NBC), đây là lời khai của tôi video đã được báo cáo, trong một huyện của Nagasaki.(Nuclei Sealed/核密封/봉인 된 핵/封印された核)。 /Midnight ng Mayo 30, 2011. Sa Nagasakihoso (NBC), ito ang aking patotoo ang video ay iniulat, sa isang distrito ng Nagasaki.(Nuclei Sealed/核密封/봉인 된 핵/封印された核)。 /2011年5月30日の深夜。長崎放送(NBC)で、この私の証言映像が報道された、長崎地区で。 (Nuclei Sealed/核密封/봉인 된 핵/封印された核)。
寛彦(KuanYan)本村安彦
China's 1.3 billion people are targeted, this "nuclear weapons exclusive" ammo box on this island of Okinawa is. Our "Motomura family" is the only one in the Western world that demands removal for 22 years, yet nobody has requested it yet. Besides our "Motomura family" family. Actually, "Okinawa Island, Japan as well", such "people, peace movement groups, political groups" did not exist in the Western world as a whole nor existed at present. Even the Japanese Communist Party of "Japan and Okinawa" continues to acquiesce with this "nuclear weapons exclusive" ammunition store on this Okinawa island22. That is the reality of the Western world.

是中國的1.3十億人是目標,沖繩島的“核武器,只有”彈藥庫。我們以“本村的房子”系列是西方世界唯一的,它已被刪除22年請求時,它並不需要它仍然沒有人。我們以“本村的房子”是除了家人。其實,“沖繩島,也是在日本”,西方世界也如此整個“人,和平運動組織,政治組織,”它根本不存在的,目前不存在。共產黨的“日本和沖繩”和生存乃至日本“核武,唯一的”沖繩島彈藥庫如何繼續容忍22年也就過去了。這是西方世界的現實。

Является ли 1,3 миллиарда человек Китая является мишенью, "ядерное оружие только" склад боеприпасов острова Окинава. Мы "Мотомура дом" семья является единственным в западном мире, он был удален 22 лет запрос, он не требует его до сих пор никто. Мы "Мотомура дом" в дополнение к семье. На самом деле, "остров Окинава, а также в Японии", западный мир, такие и в целом "лица, организации движения за мир, политические организации," Это не существует вообще, не существует в настоящее время. Как "Япония и Окинаве" Коммунистической партии и выжить даже в Японии "ядерное оружие только" боеприпасов хранилище острова Окинава продолжает терпеть 22 лет будет пройден. Такова реальность западного мира.

중국 13 억 명이 대상이며,이 오키나와 섬의 '핵무기 전용 "탄약고는. 우리 '모토 무라가 "가족은 서방 세계에서 유일하게 그것을 22 년간 철거 요구하고 있습니다 아직까지 아무도 그것을 요구하지 않습니다. 우리 '모토 무라가 "가족 외에는. 사실, "오키나와 섬에도 일본에도"서방 세계에도 그런 '사람, 평화 운동 단체, 정치 단체'가 전혀 존재하지 않았고 현재도 존재하지 않는다. 어떻게 "일본과 오키나와 '의 일본 공산당이라고해도이 오키나와 섬의'핵무기 전용"탄약고는 묵인하고 계속해서 22 년이 지나고 있습니다. 그것이 현실 서방 세계입니다.

Là 1,3 tỷ người Trung Quốc là mục tiêu, "vũ khí hạt nhân chỉ" đạn dược kho của đảo Okinawa. Chúng tôi "Motomura nhà" gia đình là người duy nhất trong thế giới phương Tây, nó đã được gỡ bỏ 22 năm yêu cầu, nó không yêu cầu nhưng vẫn không có ai. Chúng tôi "Motomura nhà" là để bổ sung các gia đình. Trong thực tế, "đảo Okinawa, còn ở Nhật Bản", thế giới phương Tây cũng như cho toàn thể "người, tổ chức phong trào hòa bình, tổ chức chính trị," Nó không tồn tại, hiện tại không tồn tại. Làm thế nào "Nhật Bản và Okinawa" của Đảng Cộng sản và tồn tại ngay cả Nhật Bản "vũ khí hạt nhân chỉ" của đạn vault đảo Okinawa tiếp tục chịu đựng 22 năm sẽ trôi qua. Đó là thực tế của thế giới phương Tây.

Ay ang 1.3 billion mga tao ng Tsina ay ang target, "nuclear armas-only" ammunition depot ng Okinawa Island. Kami ay "Motomura house" pamilya ay ang isa lamang sa Western mundo, ito ay tinanggal dahil 22 taon kahilingan, hindi ito nangangailangan ng ito pa rin walang tao. Kami ay "Motomura house" ay bukod pa sa pamilya. Sa katunayan, "ang Okinawa Island, din sa Japan", ang Western mundo tulad din sa buong "tao, kapayapaan kilusan organisasyon, pampulitika organisasyon," Ito ay hindi na umiiral sa lahat, ay hindi umiiral sa kasalukuyan. Paano "Japan at Okinawa" ng Partido Komunista at matirang buhay kahit Japan "nuclear armas-only" ng Okinawa Island bala vault ay patuloy na magparaya 22 taon ay na ang nakalipas. Iyon ay ang katotohanan ng Western mundo.

中国の13億人がターゲットです、この沖縄島の「核兵器専用」弾薬庫は。私たち「本村家」一家は西側世界で唯一、それを22年間撤去要求しています、いまだに誰もそれを要求していない。私たち「本村家」一家以外には。実は、「沖縄島にも、日本にも」、西側世界全体にもそんな「人物、平和運動団体、政治団体」が一切存在しなかったし、現在も存在しない。いかに「日本や沖縄」の日本共産党といえどもこの沖縄島の「核兵器専」弾薬庫は黙認しつづけて22年が経っています。それが現実の西側世界です。


I appeared and showed that evidence, at the end of this TV coverage program:/我已經表明了證據出現了,這個電視新聞節目的結尾:/Я показал, появились доказательства, в конце этого ТВ программ новостей:/내가 등장하고 그 증거를 보여줍니다이 텔레비전 보도 프로그램의 마지막에 :/Tôi đã cho thấy những bằng chứng xuất hiện, ở phần cuối của chương trình này tin tức truyền hình:/Ipinakita ko ang katibayan ay lumitaw, sa dulo ng ito programa sa TV balita:/私が登場してその証拠を示しています、このテレビ報道番組の最後に:
https://www.facebook.com/groups/507177495977526/permalink/1404707092891224/最終更新日  2016年11月19日 01時34分44秒
コメント(0) | コメントを書く

Copyright (c) 1997-2019 Rakuten, Inc. All Rights Reserved.